Informacja Zakładu o Dużym Ryzyku (ZDR) w zakresie bezpieczeństwa – zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Firma „Correct- K.Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa jest świadoma spoczywającej na niej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w zakładzie, w tym przede wszystkim za przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym. Realizując obowiązki wynikające z przepisów zawartych w art. 261 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 261a znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) Spółka „Correct- K. Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa jest zobowiązana do regularnego dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie zakładu produkcyjnego.

Przedmiotem działalności Spółki „Correct- K. Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa jest w szczególności produkcja materacy oraz magazynowanie i wysyłka gotowych wyrobów z magazynów. W ramach prowadzonej działalności CORRECT - K. Błaszczyk i Wspólnicy Sp. K. prowadzi produkcję wyrobu, którego nazwa chemiczna nie jest bezpośrednio określona, przy czym wytwarzany produkt określa się nazwą elastyczna pianka poliuretanowa.

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust.1 ustawy Prawo Ochrony środowiska i przekazał program zapobiegania awariom do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Poznaniu.

Firma „Correct- K.Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa opracowała i przedłożyła do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura Kalisz oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu „Raport o bezpieczeństwie”.

Raport o bezpieczeństwie został również przesłany do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał pozytywne postanowienie z dnia 4 listopada 2022r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzała „Raport o bezpieczeństwie” decyzją nr 50/2022r, z dnia 14 listopada 2022r.

Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy z 7 października 2022r. został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, pismem z dnia 10 listopada 2022r. Natomiast "Zewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy dla firmy „Correct- K.Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa został opracowany w maju 2022r., a przyjęty w dniu 1 września 2022 r. i opublikowany na stronie internetowej KW PSP Poznań - http://www.psp.wlkp.pl/?art=15.

Substancją niebezpieczną powodującą zakwalifikowanie do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważanej awarii przemysłowej jest ilość mieszaniny izomerów: 2,4–diizocyjanianu toluilenu i 2,6–diizocyjanianu toluilenu określana jako TDI (odpowiednio o numerach CAS: 584-84-9 i 91-08-7 oraz o numerach WE: 209-544-5 i 202-039-0). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. W sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Poz. 138, 2016r.) – Załącznik do Rozporządzenia, Tabela nr 2, pozycja 26, magazynowanie ilości 100 Mg i więcej ww. mieszaniny skutkuje zaliczeniem zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład „Correct - K. Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa jest przygotowany do magazynowania 350 Mg TDI.

Karta charakterystyki TDI – czytaj >> .

Zarząd Spółki zobowiązuje się stale podejmować przedsięwzięcia mające na celu obniżenie ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej do poziomu tak niskiego jak jest to możliwe - ekonomicznie uzasadnionego tzn. takiego, przy którym nakłady inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa powodowały będą realne i widoczne obniżenie ryzyka wystąpienia awarii. Kierownictwo zakładu zdaje sobie sprawę, że prowadząc zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ma specjalne - większe zobowiązania w stosunku do pracowników, sąsiedztwa i środowiska. Realizując te zobowiązania stawia sobie na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, a co za tym idzie obniżenie poziomu ryzyka wystąpienia awarii do poziomu akceptowalnego. W tym celu stosuje nie tylko rozwiązania organizacyjne, ale i techniczne opierające się na najlepszej dostępnej obecnie wiedzy technicznej.

Do zdarzeń awaryjnych mogących wystąpić na terenie zakładu „Correct - K. Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa można zaliczyć:

- wyciek substancji niebezpiecznej z cysterny samochodowej;

- wyciek substancji niebezpiecznej ze zbiorników magazynowych lub z instalacji technologicznej na hali magazynowo - produkcyjnej;

- pożar cysterny samochodowej w trakcie transportu lub rozładunku;

- pożar substancji podczas ich magazynowania;

- pożar pianki poliuretanowej.

W zakładzie „Correct - K. Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa wprowadzono szereg środków technicznych oraz organizacyjnych zapobiegających poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku wycieku substancji czynności ratownicze podejmowane są w pierwszej kolejności przez obsługę danego stanowiska oraz osoby mające przeszkolenie z zakresu likwidacji zagrożeń. Wspomaganie przez innych pracowników odbywa się na polecenie mistrza bądź lidera produkcji. Na wypadek powstania awarii, dostępna jest szafa z wyposażeniem z zakresu ratownictwa chemicznego.

Pracownicy Zakładu przystępują także do realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym także do alarmowania i powiadamiania pracowników, odpowiednich służb oraz okolicznej ludności.

Do działań ratowniczych wykorzystywane są siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego ( KSRG). Dysponowane są one według 3 poziomów:

- poziom powiatowy (zgodnie z tabelą nr 20);

- poziom wojewódzki – siły i środki dysponowane przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji i Ratownictwa przewidziane do działań w ramach wojewódzkiego obwodu operacyjnego;

- poziom centralny – siły i środki dysponowane przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności przewidziane do działań w ramach centralnego obwodu operacyjnego.


Okoliczna ludność jest poinformowana o rodzaju prowadzonej przez zakład działalności, ogólnych zagrożeniach poważną awarią przemysłową i postępowaniu na wypadek jej wystąpienia.

W chwili zaistnienia awarii przemysłowej najbliższe budynki są powiadamiane o tym fakcie przez ochronę zakładu w formie telefonicznej. W przypadku nieodebrania połączenia pracownik ochrony ma obowiązek udania się do domostwa (autem służbowym) i powiadomienie o tym fakcie bezpośrednio. Powiadamianie o zakazie przebywania w rejonie bezpośredniego zagrożenia sąsiadujących budynków prowadzi również Policja.

Przewiduje się również powiadamianie okolicznej ludności za pośrednictwem lokalnych mediów.

Zakład „Correct - K. Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa pracuje również nad budową systemu syren alarmowych, które automatycznie powiadomią okoliczne budynki o wystąpieniu zagrożenia.

Wszelkie inwestycje jak i zmiany zachodzące w zakładzie prowadzone są i będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami Spółki - spełniając zawsze pod względem bezpieczeństwa surowsze z wymagań. Wszystkie te czynności uzgadniane będą z personelem oraz z lokalnymi władzami.

„Correct- K. Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa w celu realizacji zapisów „Prawo ochrony środowiska” Dz. U. z 2013 r. poz. 1232. art. 261 ust. 5 - 6 :

1. Prowadzi regularne, co najmniej raz na 5 lat, dostarczanie informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom wymienionym w art. 261 ust. 5.

2. Weryfikuje informacje co najmniej raz na 3 lata i każdorazowo w przypadku dokonania zmian o których mowa w art. 257 ust. 1.

3. Udostępnia niniejszą informację:

- na stronie internetowej zakładu w postaci Instrukcji dotyczącej sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

oraz na stronie internetowej KW PSP Poznań - http://www.psp.wlkp.pl/?art=15

- w siedzibie zakładu,

- Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce.

Ponadto „Correct- K.Błaszczyk i Wspólnicy” Spółka Komandytowa jako Zakład o Dużym Ryzyku, zgodnie z art. 263 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany jest do corocznego przekazywania Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony środowiska, wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu wg stanu na dzień 31 grudnia w terminie do końca stycznia roku następnego.